Αυγενάκης: Διακοπή μόνο αν συμφωνούν οι αρμόδιοι φορείς….

«Κάθε απόφαση σχετική με το αν, πότε και πώς θα ολοκληρωθούν τα πάσης φύσεως πρωταθλήματα στη χώρα, δεν μπορεί να είναι μονομερής, αλλά απόφαση συναινετική και συλλογική όλων των εμπλεκομένων φορέων σε αυτά (Ομοσπονδίες, Λίγκες, Σύνδεσμοι αθλητών», είναι η θέση που επανέλαβε για μια ακόμη φορά το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

H ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí óõíåäñéÜóå ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
Åðåîåñãáóßá êáé åîÝôáóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý «Êýñùóç ôçò Óýìâáóçò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò ðïõ õðïãñÜöçêå óôï Magglingen/Macolin ôçí 18ç Óåðôåìâñßïõ 2014, ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷åéñáãþãçóç ôùí áèëçôéêþí áãþíùí, åðåßãïíôá ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò óôïí áèëçôéóìü êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». ÐÝìðôç 7 Íïåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Σε απλά ελληνικά, ο Αυγενάκης έχει δηλώσεις ότι διακοπή διοργανώσεων (πρωταθλημάτων, Κυπέλλων) σε οποιοδήποτε άθλημα, θα γίνει μόνο αν συμφωνούν οι αρμόδιοι φορείς (λίγκες, ομοσπονδίες). Ωστόσο κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Αναλυτικά η θέση του Υφυπουργείου Αθλητισμού:

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι κάθε απόφαση σχετική με το αν, πότε και πώς θα ολοκληρωθούν τα πάσης φύσεως πρωταθλήματα στη χώρα, δεν μπορεί να είναι μονομερής, αλλά απόφαση συναινετική και συλλογική όλων των εμπλεκομένων φορέων σε αυτά (Ομοσπονδίες, Λίγκες, Σύνδεσμοι αθλητών). Φυσικά, σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη του αγώνα ενάντια στον κορονοϊό και σε πλήρη συμμόρφωση προς τις γενικότερες σχετικές οδηγίες των ειδικών επιστημόνων.

Σε κάθε περίπτωση, το Υφυπουργείο έχει ετοιμάσει για να «περάσει» νομοθετική διάταξη, η οποία θα επιτρέπει την τροποποίηση των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, όλων των αθλημάτων (ομαδικών και ατομικών), καθώς και των προκηρύξεων αυτών, με άμεση ισχύ από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας απαγορευτικής διάταξης.

Αυτές οι τροποποιήσεις των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων αποφασίζονται, κατά περίπτωση, από την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή κάθε πρωταθλήματος.

Με σεβασμό στα όργανα, με πραγματική διάθεση συνεργασίας και σε πνεύμα αλληλεγγύης, όπως μας επιβάλλει η περίοδος που διανύουμε.